Име:
1. Текстът информира за:
2. В кой абзац на текста се дава информация за продължителността на изработване на килими?
3. Кое твърдение е вярно за връзката между текста и таблицата?
4. Кое твърдение НЕ се отнася за предназначението на килимите според текста?
5. Таблицата НЕ дава информация за:
6. Коя от изброените думи ще промени смисъла на подчертаното изречение в таблицата, ако се употреби вместо думата "постоянният"?
7. В кой ред всички изброени думи, употребени в текста, са причастия?
8. С кой израз може да се замени употребената в таблицата съюзна връзка "защото", без да се промени смисълът на изречението?
Прочетете изречението и изпълнете задачите от 9. до 14. включително.

Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и вероятно в корените ѝ се крият много магически и религиозни знаци.

9. Какъв е видът на местоимението, употребено в изречението?
10. Какъв е видът на изречението по състав?
11. Каква неизменяема част на речта НЕ е употребена в изречението?
12. В кой ред е посочена форма за минало неопределено време на глагола "се крият"?
13. Запишете за какво служат двете запетаи, употребени в изречението.
14. Запишете САМО еднородните части, употребени в изречението.
15. Запишете името на героя, за когото се отнася съответната характеристика.

„Млада жена, изправена пред тежки житейски премеждия (болест, немотия, смърт на добитъка).“

16. Запишете името на героя, за когото се отнася съответната характеристика.

„Познава добре стойността на художествените светове и на вълшебствата, които предлагат приказките. Осъзнал е необходимостта на човека да се докосва до тези светове, за да се чувства истински човек.“

17. Запишете името на героя, за когото се отнася съответната характеристика.

„Родоотстъпник и предател, представител на онази прослойка от българското чорбаджийство, която не подкрепя идеята за независимост и свобода.“

18. Запишете с няколко изречения какво внушават думите от творбата „Братчетата на Гаврош“ на Христо Смирненски:

Но тръгват си те пак одрипани,
с въздишки плахи на уста,
а тези витрини са обсипани
с безброй жадувани неща…


Оставете коментар