Име:
Клас:
Кое от твърденията е вярно според текста?
Кое от твърденията НЕ е вярно според текста?
Кога Разпределителната шапка определя Хари да отиде в „Грифиндор“?
Коя от думите в текста е относително местоимение?
В кое от словосъчетанията НЯМА местоимение?
Какъв вид причастие НЯМА в следното изречение?

– Винаги съм знаел, че Салазар Слидерин е бил смахнат, налудничав, нетърпящ възражения старец – каза Рон на Хари и Хърмаяни, докато си пробиваха път към лакираните пейки, за да оставят чантите си преди вечеря.

Във втория абзац НЕ е употребен глагол в:
Запишете по един пример от текста за минало неопределено време, минало предварително време и бъдеще време в миналото.
В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
В кое изречение има глаголна форма в минало предварително време?
В кое изречение НЯМА глаголна форма в бъдеще време в миналото?
Като работите с изреченията, отбележете верните твърдения.

Тя цвърчеше неистово, вероятно от гордост, че е доставила писмото точно на този, за когото е било предназначено.

Като работите с изречението, отбележете верните твърдения.

Сводестият покрив се бе свлякъл на половина и бе затрупал подземния коридор от двореца, през който бяха минавали цариците, но стените бяха изградени от мраморни решетки.

Оставете коментар