Име:
Клас:
В текста НЕ се съдържа информация за:
Кое твърдение е вярно според информацията в текста?
Коя дума е синоним на думата „разновидност“, употребена в текста?
Каква част на речта е подчертаната в текста дума?
Каква част на изречението е подчертаната дума?
Извадете от първите два абзаца глаголните форми в минало неопределено време.
В кой ред всички глаголни форми са в минало неопределено време?
В кое изречение е допусната грешка при употреба на отрицателно местоимение?
В кое изречение има минало страдателно причастие?
В кой ред всички изброени форми са в минало предварително време?
Препишете изречението, като поставите глаголната форма в бъдеще време в миналото.

Ние не оставихме приятеля си без подкрепа.

В кое изречение са използвани само сложни глаголни времена?

Оставете коментар