Име:
Клас:
Кое е вярно според текста?
Кое твърдение НЕ е вярно според съдържанието на текста?
В първия абзац на текста има:
В кой ред няма минало страдателно причастие?
В кой ред има само сегашни деятелни причастия?
В кой ред има само деятелни причастия?
В кое изречение има грешка?
В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
В кой ред няма променливо Я?
Попълнете с правилна падежна форма на неопределителното местоимение:

беше разказал на братовчед ми за случилото се вчера.

Попълнете с правилна падежна форма на неопределителното местоимение:

Тя даде якето си на , но не помнеше името му.

Попълнете с правилна падежна форма на неопределителното местоимение:Тя се обърна и поздрави .
В кой ред отрицателното местоимение е за лица?
В кой ред правилно са посочени видовете местоимения в изречението:Това, за което говорим, е ясно.

Оставете коментар