Име:
Клас:
Кое е най-подходящото заглавие за откъса?
Кое от изреченията НЕ съдържа личната оценка на повествователя?
Коя от изброените науки НЕ е в сферата на Теодоровите интереси?
В кой от отговорите е допусната правописна грешка?
В кое от изреченията е използвано обобщително местоимение?
В кой от отговорите има само причастия?
В кое от изреченията има сказуемо, изразено с форма за минало предварително време?
В кой от отговорите всички думи съдържат променливо Я?
Кое от изреченията е сложно съчинено?
В кое от изреченията има еднородни допълнения?
Кой от литературните термини НЕ е характеризиран правилно?
Кой от изброените мотиви се появява в края на стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!“?
Кой български революционер запява песента „Къде си, вярна ти любов народна“ в края на представлението на „Многострадална Геновева“?
Отбележете какъв вид характеристика на литературен герой НЕ съществува.
Коя от изброените творби е стихотворение?
Кое твърдение за романа е вярно?
За кое от изучените в 6. клас произведения се отнася изречението?

В центъра на творбата е майсторството на народния разказвач и певец, чието изкуство е в състояние да завладее душите на хората, да ги накара да мислят за живота си, да променят решенията си.

От коя от изучените в 6. клас творби е откъсът?

Без да бърза, той подпря на пейката тоягата си, сне и чувалчето, което носеше на рамото си. Всяка година, а понякога през година и през две, той се явяваше по тия места по Гергьовден или по Димитровден, когато слугите менят господарите си. Той беше от града, но търсеше работа по селата.

Познайте героите по портретната им характеристика. Напишете имената им и съответната литературна творба, от която са:
  1. „сух, слабичък момък“ – ...
  2. „одрипани“, „с прихлупен до очи каскет“- ...
  3. „облечен в коприна и атлаз“ - ...
  4. „главата му наистина приличаше на глобус“ - ...
Разтълкувайте цитата:

Но като изпяха първите два стиха на тая добродетелно-радостна песен, раздаде се на сцената революционната песен…

Оставете коментар