Име:
Клас:
Прочетете текста и изпълнете задачите към него.- Ха! Ей ти каляска, която никога вече няма да се затъркаля – каза леля.
- Ей… можеш ли да го направиш и с конете? – обади се баба.
  Маграт поклати глава:
- Не, мисля, че ще е много жестоко.
Запишете неизменяемите части на речта, които служат за изразяване на емоция в текста.
Запишете частицата, която служи за образуване на въпросително изречение.
Запишете частицата, която служи за образуването на бъдеще време на глагол.
Определете какви части на речта са подчертаните думи в текста.
В кое от изреченията НЕ е използвана частица?
В кое изречение НЕ е използвано междуметие?
В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
В кое изречение е допусната правописна грешка?
В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
В кое изречение е допусната правописна грешка?
В кой ред местоимението е определено вярно?
В кой ред има само причастия?
В кое изречение има пунктуационна грешка?

Оставете коментар