Име:
Клас:
На кой ред е допусната граматична грешка?
На кой ред всички местоимения са показателни?
На кой ред има само неопределителни местоимения?
На кой ред НЕ е допусната граматична грешка?
В кое изречение НЕ е употребено притежателно местоимение?
Къде има неправилно употребено притежателно местоимение?
Къде е допусната граматична грешка?
На кой ред има неправилно употребено местоимение?
В коя позиция НЕ е допусната грешка?

Под стрехата на къщата, чиито(1) двор бе изпъстрен с такиви(2) цветя, каквито(3) нямаше в нечий(4) друг двор.

На кой ред има местоимение, което изпълнява служба на съгласувано определение?
Къде е допусната грешка?
На кой ред е допусната пунктуационна грешка?
На кой ред „си“ е възвратно притежателно местоимение?
Къде НЕ e употребено неопределително местоимение?
Къде е допусната граматична грешка?

Оставете коментар