Име:
Клас:
Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
Кое твърдение е вярно според двата източника на информация?
Попълнете с правилна местоименна форма.Този младеж е тъкмо човекът, за отдавна мечтаете.
Попълнете с правилна местоименна форма.

Писмата тя просто унищожаваше, без да ги показва на .

Попълнете с правилна местоименна форма.

  не я беше забелязал да поддържа  крайни мнения.

Изберете реда, посочващ следната последователност: отрицателно, неопределително и въпросително местоимение.
В кой ред думата съдържа променливо Я?
Коя от подчертаните думи е сегашно деятелно причастие:Камбаната биела (а) силно и известявала (б) идващите (в) към селото, че е има някаква опасност, която застрашава (г) живота им.
Коя от подчертаните думи е минало страдателно причастие:Пеещото (а) птиче кацнало (б) на един скършен (в) клон и заизвивало кръшен (г) глас.
В кое изречение причастието е част от сказуемо?
Колко местоимения има в изречението:

Всички, които я обичаха, ѝ засвидетелстваха обичта си, а тя в отговор им подари усмивка.

В кое изречение е допусната грешка при членуване на причастие?
Каква част на речта е подчертаната дума?

Сър Джон седеше и ги зяпаше втренчено.

Каква част на речта е подчертаната дума?

Беше облечено с дебело бяло палтенце.

Оставете коментар