Помогнете на Калин да попълни вярно кръстословицата и запишете какво получихте в оцветените квадратчета:


1.Антоним на думата „слаб“.

2.Изменяема част на речта.

3.Лично местоимение.

4.Формообразувателна морфема.

5.Неизменяема част на речта.

6.Словообразувателна морфема.

7.Главна част на просто изречение.

8.Синоним на думата „хубав“.

9.Лично местоимение.

Ако сте работили правилно, ще получите името на известен български писател в оцветените полета.
Име:
Клас:

Оставете коментар