Име:
Клас:
Кое твърдение е ГРЕШНО според информацията от текста? (1 т.)
Кое твърдение е вярно според информацията от текста? (1 т.)
Какъв е видът на еднородните части, подчертани в третото изречение от текста? (2 т.)
Кое твърдение е вярно за подчертаното в текста изречение? (2 т.)
Запишете всички причастия от подчертаното в текста изречение. (3 т.)
В кой от отговорите е допусната правописна грешка? (1 т.)
В кое от изреченията е използвано неопределително местоимение? (1 т.)
В кое от изреченията има сказуемо, изразено с форма за минало неопределено време? (1 т.)
В кой от отговорите всички думи съдържат променливо Я? (1 т.)
В кое от изброените произведения липсва повествовател? (1 т.)
В кой ред има неправилно свързани автор, герой, произведение? (2 т.)
Каква е истинската професия на Джордж – учителя на Джери на о. Корфу? (1 т.)
Попълнете празното място в изречението с правилната дума. (2 т.)

Според характера на изобразеното .................. могат да бъдат планински, равнинни, морски и пр.

Кое твърдение за разказа е вярно? (1 т.)
За кое от изучените в 6. клас произведения се отнася изречението: (2 т.)

В центъра на произведението стои проблемът за социалното неравенство, разгърнат чрез темите за нерадостното детство и обречеността на поривите към красота и щастие в условията на социални различия.

Отговорете с 2 – 3 изречения на въпроса: Кои хора Иван Вазов нарича чужденци в петата част на „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ и в какъв смисъл употребява тази дума?. (2т.)
Попълнете името на героя в дадения цитат. (2 т.)

Всеки друг би объркал конците, но ………………………. Не беше от тия хора, които не могат да отговорят на трудни въпроси.

Тълкувайте цитата: (6 т.)Той беше героят днес, имаше на своя страна всичките честни сърца и всичките майки.

Оставете коментар