Име:
Клас:
Коя е темата на текста? (1 т.)
Колко са простите изречения в текста? (3 т.)
Каква синтактична функция изпълнява подчертаната в текста дума? (1)
Кое не е част на изречението? (1 т.)
Кое от изреченията е просто? (1 т.)
С каква част на речта е изразен подлогът в изречението? (1 т.)

Преди да поиска от чужди хора, старият мислел и мълчал.

С каква част на речта е изразен подлогът в изречението? (1 т.)

Водилият телевизионното предаване се справи блестящо с новата задача.

В кое изречение сказуемото е съставно глаголно? (1 т.)
В кое изречение сказуемото е съставно именно? (1 т.)
Кое изречение съдържа непряко допълнение?
Запишете изречение, което да съдържа пряко и непряко допълнение. (2 т.)
Запишете изречение, в което подлогът е изразен с причастие. (2 т.)

Оставете коментар