Име:
Клас:
Прочетете текста и изпълнете задачите към него.

  Дворецът на Один се наричал Валхала и бил най-големият и най-красивият в Азгард. Той имал петстотин и четиридесет врати и през всяка една едновременно можели да изскочат по осемстотин воини. Във Валхала загиналите достойно воини пирували. Душите им били пренасяни в двореца от валкириите – красиви русокоси девойки с огнен поглед. Те препускали по земята, където се водели битки, за да изберат най-храбрите мъже и след това да ги отведат във Валхала.

Коя е темата на текста?
Каква част на изречението е подчертаната дума?
Колко са простите изречения в текста?
Кое изречение е просто?
Посочете непрякото допълнение в четвъртото изречение.
Кое не е част на изречението?
В кой ред е определена вярно синтактичната функция на подчертаната дума?

А. Книгата бе донесена от красивото момиче. – пряко допълнение
Б. Погледни красиво момиче, което пресича улицата. – подлог
В. Тази музика звучи красиво. – определение
Г. Древните гърци смятали красотата за добродетел. – пряко допълнение

С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?

Първият заразпитва къде са останалите участници.

Кое изречение съдържа пряко допълнение?
Запишете изречение, което съдържа пряко и непряко допълнение.

Оставете коментар