Име:
Клас:
Кое твърдение е вярно?
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

За думите „цяр“ и „изцерен“ е вярно, че:

В кой ред думата съдържа променливо Я?
В кой ред е допусната грешка?
В кое изречение е допусната грешка?
В кой ред е нарушено правилото за променливо Я?
В думата „грешен“ променливо Я се изговаря като Е, защото:
В кое изречение има дума с променливо Я?
В кое изречение няма дума с променливо Я?
Кое твърдение за даденото изречение е вярно?

Те за няколко месеца укрепват и отлитат с родителите си при есенната миграция на юг.

Оставете коментар