rodopi

Носталгия – произход и значение на думата

Носталгията е копнеж към миналото, обикновено за период или място, с което ни свързват щастливи спомени. Думата е съставна – идва от гръцкото ностос – завръщане в родината, и алгос – болка. Въпреки че има гръцки корен, думата идва от Швейцария. Измислена е през XVII век от студента по медицина Йохан Хофер. С нея той назовал странно заболяване сред швейцарските наемни войници, служещи в чужбина. Симптомите на заболяването включвали умора, безсъние, неравномерно сърцебиене, лошо храносмилане и треска, които били толкова силни, че войниците често трябвало да бъдат демобилизирани. 

В началото носталгията била смятана за специфично швейцарско страдание. Но с нарастването на миграцията по света била забелязана в много групи. Оказало се, че всеки, разделен с родното си място за дълго време, бил предразположен към носталгия.
В началото на XX век на нея не се гледало като на неврологично заболяване, а като психично състояние, близко до депресията. Психолозите по това време вярвали, че тя представлява трудност да се откъснеш от детството.
В следващите десетилетия разбирането на носталгията значеително се променило. Въпреки че е сложно емоционално състояние, което може да включва чувства на загуба и тъга, се установило, че обичайно не води до трайни негативни поражения върху психиката. Напротив, споменът за лични смислени и хубави преживявания може да увеличи самочувствието, чувството за принадлежност и мотивацията да се изправим пред предизвикателствата на бъдещето.

2712600

Да проверим дали разбрахме!

Какво научихме дотук? Всичко важно по литература и български език за 5. клас от раздел “Митология” и “Езикът – средство за общуване” под формата на въпроси. Проверете има ли нещо, което сте пропуснали в процеса на обучение, като се опитате да дадете отговори. Kоментирайте и задавайте въпроси, ако изпитате затруднения.

Литература

Кои са първите словесни произведения на хората?

Какво е мит?

Как се разпространяват митовете? Каква е причината за това?

На какви важни за човека въпроси отговаря митът?

Какво буквално означава думата „мит“, какъв е нейният
произход?

По какво митът се различава от науката?

Митът е словесен, но може да включва и действие. Какво още
може да включва?

По какво се различава митът и историческата наука?

Кога са се случили събитията, за които се разказва в
митовете? Може ли да се определят исторически с дати и години?

За кои събития, случили се за първи път, разказват митовете?

Конкретно ли е пространството в митовете?

По какво се различава научната представа за формата на Земята
и мястото й в Слънчевата система от митологичната представа за нея?

Каква е разликата между циклично и линейно време?

Какво е ритуалът за древните хора?

Какъв е моделът на света на древните гърци?

Какво е свещено и обикновено време?

Обрисувайте посредством частите на дърво частите на света в
митологичните представи.

По какво героите се различават от боговете?

Какво съществува преди появата на отделните части на света
според древногръцкия мит за сътворението?

Кое е първото божество, родено от Хаос? Защо от всички части
на света първо се появило то?

Коя е основната ценност в митологията?

Кои митове заемат централно място във всяка митология?

Какво представлява космосът за древните хора?

Какво означава идеята за развитието в митологията?

Какво е опозиционна двойка?

Кои други части на света се раждат от Гея?

Коя част на света е Уран?

Коя могъща животворяща сила стои в основите на
новосъздаващия се свят? От кого е родена?

Коя е първата семейна общност, която се е появила на света?
Кои са нейните членове?

Кои са първите противници в пораждащия се свят? Коя е
причината да бъдат противници?

Кои са вторите противници в пораждащия се свят? В каква родствена
връзка са помежду си?

Как Рея надхитрява мъжа си и успява да спаси Зевс?

Кой е третият поред властелин на света?

Как се казва козата, която хранела Зевс на остров Крит?

Коя е богинята Тюхе?

С какво бил пълен рогът на изобилието?

Как децата на Кронос поделили света помежду си?

На колко части бил поделен светът от децата на Кронос?

Кой е върховният бог, който властва над света от планината Олипм?

Кой бог властва над морето? Какъв е отличителният му знак?

Кой е повелител на подземното царство?

Защо повелителят на подземното царство е наричан „щедър“ и „гостоприемен“?

Кое е годишното време на Олимп?

Как се нарича най-мрачното място в подземното царство?

Кои са олимпийските богове?

Български език

Какво е езикът?

Кои са елементите на езика?

Какво е речева ситуация?

Кои са елементите на речевата ситуация? Опишете ги.

Как се характеризира общуването според условията, в които се
провежда?

Каква е разликата между пряко и непряко общуване?

Кога общуваме официално?

Какви са изискванията при официално общуване?

Какво е речеви етикет?

Какво е етикетна формула? Дайте примери.

Какво е логическо ударение?

Кой е най-големият елемент на езика?

Какво представлява текстът?

Какво е абзац?

Каква е разликата между тема и подтема?

Кои думи наричаме ключови? Защо казваме, че отключват текста?

Какви видове текст познавате според целта на общуване?

Какво наричаме повествование?

Какво е характерно за текстовете за описание и тези за разсъждение?
Сравнете ги.

prerazk

Трансформиращ преразказ

Общи изисквания

1. Не се променя съдържанието на оригиналния текст – преразказът трябва да е смислово свързан, логичен, последователен, завършен текст.

2. Не се допускат лични преценки и коментари.

3. Пряката реч се преобразува в непряка.

4. Спазва се едно основно глаголно време.

5. Съдържанието на текста се предава със свои думи.

6. Употребяват се стилово уместни думи и изрази, използват се подходящи синоними при замяна на думи и синтактични конструкции, специфични за езика на писателя

8. Не се допускат отклонения от книжовната, лексикална, граматична, правописна и пунктуационна норма.

Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач

Неутралният разказвач е пряк свидетел на цялото действие. Той е всевиждащ и всечуващ. Представете си, че сте на футболен мач – коментаторът е един вид неутрален разказвач – той не участва в мача, но го гледа и коментира през цялото време.

1. При трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач  говорим за  героите в  3-то лице: „Той тръгва“, „Тя го следва“, „То остава“, „Те виждат“. 

2. Сюжетът на оригиналния текст не се променя и не се размества последователността на епизодите.

3. Сюжетът се предава вярно, точно и последователно така, както е написан от автора

4. Неутралният разказвач разполага с цялата информация за мислите, чувствата и действията на героя, за намеренията и усещанията му, затова преразказът има пълно покритие с оригиналния текст. 

5. При този вид преразказ е от значение умението със свои думи да се предаде текстът.

6. Използва се най-често сегашно историческо време: „Момичето отива до кладенеца“.

Трансформиращ преразказ от името на герой

Това е трансформиращ преразказ със смяна на гледната точка. 

1. Преразказва се в 1 л. ед. ч., основно глаголно време – минало св. („Аз реших”, “Аз видях”, “Аз помислих”). 

2. Подбират се епизоди от текста, в които участва героят или е пряк свидетел на случващото се.

3. Трансформира се преразказът така, че текстът да се предаде през погледа на героя – той има сведения само за себе си и за онези неща, които може да види, чуе и усети;

4. Изисква се осмислянето на случващото се само от позицията на героя. 

5. Трябва да бъдат предадени мислите и чувствата на героя. Наложително е да имаме следните думи в текста: аз помислих; аз почувствах; аз реших; беше ми тъжно; бях радостен; бях доволен и т. н.

6. Може да бъдат изпуснати маловажните епизоди, но не могат да бъдат размествани. 

jose-alejandro-cuffia-TC5P6ZRxDbI-unsplash

Да научим в рима къде се пише запетая!

Разпитва Поли свойта майка:

-Къде се пише запетайка?

Отвръща майчето добро:

-Пиши я винаги пред „но“, пред „че“, пред „който“ и „която“,

ала“, „понеже“ и „когато“,

Пред „а“, „защото“, „тъй като“,

за да“, „както“, „докато“.

А още знай, детето ми,

пиши я и пред второи“,

когато изброяваш, Поли,

съществителни, прилагателни, глаголи.

-Запомних, мамо – Поли рече –

ще пиша запетаи вече.

Пред „но“, пред „че“ и пред „когато“,

пред „а“, „защото“ и „която“,

ала“, „за да“, „докато“,

понеже“, „както“, „тъй като“,

ще пиша и пред второ „и“,

щом трябва да се изброи.

Но нека впишем допълнение

за трудното ни обръщение:

когато първо то се появи,

след него запетая напиши.

Когато обръщението е в края,

пред него пишем запетая, зная.

Ако пък обръщението е в средата,

с две запетаи – пред него и след него –

спазвам правилата.

Източник: roditel.bg

Female student taking notes from a book at library. Young asian woman sitting at table doing assignments in college library. Vintage effect style pictures.

Важно за националното външно оценяване след VII клас

1. Цели на НВО в VII клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 • диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от VII клас;
 • мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието;
 • установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за съответния клас;
 • установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението в края на прогимназиалния етап по български език и литература, определени в държавния образователен стандарт за общо образователна подготовка;
 • използване на резултатите от НВО по български език и литература като балообразуващ елемент при приемането на ученици в VIII клас.

2. Учебно съдържание

Системата от задачи по български език се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

 • Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст
 • Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст
 • Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис
 • Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав
 • Думата като лексикално средство в текста
 • Причастия. Деепричастие
 • Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение
 • Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото
 • Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми
 • Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения
 • Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица
 • Главни и второстепенни части в простото изречение
 • Еднородни части и обособени части в простото изречение
 • Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение
 • Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Системата от задачи по литература се определя от задължителното учебно съдържание, свързано с творби от българската литература и включено в учебните програми за VI и за VII клас.

 • „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)
 • „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)
 • „Косачи“ (Елин Пелин)
 • „Художник“ (В. Ханчев)
 • Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“
 • Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“
 • „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)
 • „Серафим“ (Й. Йовков)
 • „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов)
 • „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)
 • Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог
 • „Една българка“ (Ив. Вазов)
 • „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)
 • „Българският език“ (Ив. Вазов)
 • Из „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов): откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“
 • Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ (Ал. Константинов): „Бай Ганьо пътува“
 • „Неразделни“ (П. Славейков)
 • „Заточеници“ (П. Яворов)
 • „По жътва“ (Елин Пелин)
 • „По жицата“ (Й. Йовков)
мултидисциплинарен подход

Здравей, пети клас!

Краят на лятото наближава, а с него и началото на учебната година. Ако сте родители на петокласник, имате основание да сте горди – вашето довчера малко дете вече изкачва ново стъпало в живота. Вероятно вече се вълнувате и си задавате много въпроси. В отговор на част от тях ви предлагам да се запознаете с кратка презентация на учебната програма по български език и литература.

Презентация PowerPoint

Няколко съвета за успешна презентация

Един от най-използваните софтуерни продукти в процеса на обучение днес е PowerPoint на Microsoft. Програмата позволява с няколко лесни стъпки да обедините текст, звук, изображения и видео и да създадете въздействащо слайдшоу за вашата презентация. Много от проектите, по които работят учениците в ОУ „Ал. Георгиев – Коджакафалията“, включват създаването и представянето на презентации. Ето няколко добри съвета специално за тях.

Организирайте своята история

Направете предварителен сценарий и определете основните моменти във вашата
презентация. Планирайте вашите слайдове така, че да представят информацията
последователно и логично. Ако в даден моменти от сюжета се съдържа твърде много
информация, разделете го на подмоменти и използвайте повече слайдове.  

Използвайте семпъл дизайн

PowerPoint ви позволява да използвате хиляди
цветове, шрифтове, форми и анимационни ефекти във вашата презентация, което е
наистина страхотно и забавно, но е важно да знаете, че всички тези неща
отвличат вниманието от вашето послание. Затова се стремете към семпъл дизайн.

Включете много изображения

Не забравяйте, че правите презентация, а не четете доклад. Опитайте се да сведете до минимум текста, който имате на слайдовете. Използвайте снимки, диаграми, графики и др. изображения, за да илюстрирате идеите си. Ако се налага да изброявате или да цитирате, използвайте опцията „Бележки“.

Напишете си важната информация на хартия

Ако се притеснявате, че не можете да запомните цялата информация, която
искате да кажете, напишете си удобни бележки на хартия. Не е нужно да пишете
всичко, отбележете си само ключови думи, които да ви подсещат какво искате да
кажете.

Репетирайте
вкъщи

Репетирайте, за да се представите добре. Ако искате да почувствате какво е да си център на внимание, съберете приятели или членове на семейството и представете пред тях вашата презентация. Колкото повече репетирате, по-успешно ще се справите.

img-dumi

ОТ УЧИТЕЛЯ

  Наричат съвременните деца дигитално поколение. Название, което не се нуждае от обяснение – технологиите са едно от първите неща, с които децата днес се сблъскват, опознавайки света. Явление, на което често гледаме негативно и с притеснение, но е важно да осъзнаем като реалност. Светът се променя скоростно с развитието на технологиите и човешкото съществуване е все по-трудно без дигитални умения. Тази нова реалност неизбежно се отразява и на образованието. Предизвикателство за всеки учител е да представи учебната програма, използвайки възможностите на съвременните технологии като мощен инструмент за обмен на информация и в същото време естествен начин за общуване и свързване между самите учениците. Да стимулира техните творчески заложби, като създаде възможности за творческа изява, и да ги запознае с принципите за успешно и безопасно общуване в глобалната мрежа.   

  Част от моята лична стратегия като учител по български език и литература е създаването на настоящия блог. На първо място възприемам езика като средство за комуникация. Ефективното обучение по български език трябва да бъде съобразено с промените, които навлизат с утвърждаването на социалните мрежи и Интернет като основен комуникационен канал.  Необходимо е да дадем възможност на децата да усъвършенстват този тип общуване, предоставяйки им безопасни и успешни модели.

  Обучението по литература е не по-малко предизвикателство за съвременния учител.  Да събудиш интерес и да ангажираш учениците с темите от учебното съдържание невинаги е лесно постижима задача във времена, в които мултимедията все по-убедително измества традиционната книга. Но това още веднъж доказва, че съвременните технологии са мощен стимул за децата и от нас зависи да бъде използван за създаване и поддържане на интерес към учебния материал.

  Вярвам, че ефективното обучение по български език и литература трябва да създава и усъвършенства преди всичко уменията на децата да общуват и да изразяват себе си в условията на информационната ера, в която живеем. Да предоставя възможност за творчество на всички нива, включително използването на технологии и мултимедия. Настоящият блог  е един от многото възможни инструменти.  

kodjakafaliqta

ЗА УЧИЛИЩЕТО

В ежедневието на нашите ученици новите технологии, математиката и английският език, които изграждат основния профил на училището, се обединяват с природните науки, хуманитарните дисциплини, изкуствата и спорта, за да възпитат и усъвършенстват децата на Бургас от подготвителна група до седми клас като хармонични и успешни личности, готови за предизвикателствата на XXI век.

Педагогическият екип от учители-новатори се опира на задължителните образователни стандарти и обогатява съдържанието с електронни приложения, оригинални методики и утвърдени добри практики.

В училище децата се потапят в една високотехнологична среда, проектирана специално за тяхното усъвършенстване. В ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” таблетите и лаптопите не са играчки – те са оборудвани с електронни учебници и образователни приложения, децата могат да споделят работата си с устройството на учителя и със своите съученици на електронната дъска. Чрез новите технологии учениците могат да провеждат общи занятия и да работят по проекти със своите връстници в различни части на света. Въвеждането на основите на програмирането означава, че децата ще могат да създават собствени дигитални продукти: приложения, игри, видеоклипове и електронна музика.

Иновациите в ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” не се изчерпват само с технологиите. За да се осигури здравословна среда, децата прекарват значителна част от времето си “офлайн”. Те участват в ангажиращи часове, в които провеждат дискусии, разработват проекти, правят научни експерименти.

Акцент в живота на училището са календарните изнесени обучения сред природата и в градската среда, които предоставят на децата възможност за учене чрез преживяване. Вместо да запаметяват информация от електронните учебници и интернет, учениците се докосват до географските обекти, наблюдават растителното и животинското многообразие, изследват историческото наследство, посещават културни събития, срещат се и разговарят с представители на държавни институции и на бизнеса. Всеки изнесен урок е уникално съчетание от различни предметни области, в които децата се научават да се ориентират неусетно. Успоредно с това те усъвършенстват уменията си за общуване, като обобщават и споделят опита си чрез съвременни подходи: влогинг, фото пътепис, проекти и презентации.

Неразделна част от здравословния начин на живот са заниманията със спорт в съвременния комплекс с три игрища. Физическата активност и спортният дух се насърчават от вътрешноучилищни турнири и участия в градски състезания. Спортът е свобода, но и дисциплина, възможност за лична изява, но и за екипна работа.

Бургас е град, известен със своите хора на изкуството – художници, музиканти и поети, затова ОУ ”Александър Георгиев-Коджакафалията” не би било пълноценна част от местната общност, ако не развива артистичните заложби на децата. Часовете по музика и изобразително изкуство са обогатени с мултимедийно съдържание с висока аудио – и визуална резолюция, за да може да се улови всеки нюанс от творчеството на големите майстори. Особено важно е и непосредственото общуване с изкуството в градските музеи, галерии и концертни зали, както и срещите с бургаски творци и гостуващи звезди на родната и световната сцена.

Една от големите задачи, които стоят пред екипа на ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията”, е да възпита личности, съпричастни към – и отговорни за устойчивото развитие на града и неговата общност. Това се постига чрез вглеждане назад в миналото и възкресяване на традициите. Тази идея намира най-ярък израз в лицето на патрона на училището. Александър Георгиев-Коджакафалията е образец за предприемчивост и успех, съчетани със скромност и себеотрицателна щедрост. Иновативното училище иска да следва примера на благодетеля на Бургас, който през Страстната седмица организирал благотворителни кампании за подпомагане на бедните.

Неразделна част от училищната общност са родителите. В ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” те са пълноправни партньори, които участват активно в учебния процес. Под активно участие обаче не се разбира практиката домът да се превръща в продължение на класната стая, където семейството с дружни усилия пише домашни. Според визията на ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” материалът трябва в максимална степен да се усвоява на място. Домашната работа е само творческа и развиваща – креативни задания и проекти, които детето може да изпълни само, но изискват повече време или уединение. Специализиран електронен дневник осигурява постоянната и навременна информираност на родителите; решенията за развитието на детето се вземат с негово участие в обща среща с неговите родители и учители. От своя страна, дните на отворените врати и изнесените обучения с участието на родители още повече заздравяват общността.

Иновацията не е самоцел, а инструмент за усъвършенстване и адаптация към постоянно променящата се среда. Учителите в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ постоянно откриват нови педагогически решения, въвеждат, изпитват и нагаждат успешни практики към потребностите на съвременния българин и споделят опита и откритията си със своите колеги в Бургас и страната с мисията да подпомогнат образованието в търсенето на път към децата на утрешния ден.