photo-1434030216411-0b793f4b4173

Еднородни части

  Две или повече части на изречението са еднородни, ако отговарят на следните условия:

  • изпълняват една и съща синтактична функция в изречението;
  • отговарят на един и същ въпрос;
  • поясняват една и съща дума в изречението по един и същ начин;
  • свързани са съчинително (безсъюзно или със съчинителен съюз).

Ябълките, крушите и прасковите са любимите му плодове.
Висока, стройна девойка се разхождаше в парка.

  Всички части на изречението могат да бъдат еднородни, т.е. да се изразяват със съчинителни словосъчетания. Изключение прави само сказуемото, тъй като всяко сказуемо образува отделно просто изречение.  

ЕДНОРОДНИ ПОДЛОЗИ

  В едно просто изречение два подлога са винаги еднородни, тъй като съотношението между подлог и сказуемо е винаги едно и също. Няма ограничение в броя на еднородните подлози в едно изречение.

Петър, Марин, Милена, Боян и Силвия са отличници.

ЕДНОРОДНИ ДОПЪЛНЕНИЯ

    Преките допълнения в едно просто изречение винаги са еднородни.

Купих си учебници и тетрадки.
Срещнах брат ти и сестра ти.

  Непреките допълнения в едно просто изречение невинаги са еднородни, тъй като могат да отговарят на различни въпроси и да се свързват със сказуемото чрез различни предлози.

Разказах на приятелите си за случката.

  Вижда се, че в това изречение непреките допълнения не са еднородни, тъй като всяко от тях по различен начин пояснява сказуемото.

    Еднородни са непреки допълнения от един и същи тип.

Разказах на приятелите си и на родителите си.

ЕДНОРОДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПОЯСНЕНИЯ

  Обстоятелствените пояснения в едно просто изречение са еднородни само ако са от един и същи вид, т.е. изразяват обстоятелства за място, за време, за начин, за количество или за причина.

Надълго и нашироко обясняваше за покупката си.
Ходих у тях вчера и днес.

ЕДНОРОДНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

    Най-често в речта се срещат еднородни определения.

  Съгласуваните определения са еднородни само тогава, когато поясняват съществителното име от една и съща страна.

Развълнуваният и притеснен ученик очакваше въпроси.

  Запомнете: Разнородните определения обикновено не могат да сменят местата си и да се свързват със съчинителния съюз „и“.

Купих скъп копринен плат.
Срещнахме се в горещ летен ден.

И той видя богатите чорбаджийски къщи.

Запомнете: Подлогът остава в единствено число, когато към него има еднородни определения. Членуваме всички еднородни определения, когато те поясняват два или повече еднотипни обекта.

Българското и гръцкото правителство се споразумяха.

  Членуваме само първото от еднородните определения, когато те поясняват съществително име, означаващо един обект.

Пухкавата и рунтава котка ме чакаше пред вратата.

Оставете коментар