Time at school can be really nice

Съюзи

  Съюзът е неизменяема част  на речта, която свързва думи в простото изречение или отделни прости изречения в едно сложно.

  Съюзите са обикновено кратки думи (и, че, ала, но, или, нито, път, та, ту и др. ), но има и производни – образувани от повече от един елемент ( макар че, въпреки че, преди да, освен че, като да и др.)

  Съюзите не могат да бъдат част на изречението, но те имат извънредно важна структурираща роля в него.

Съюзни думи

  В българския език обаче има и съюзни думи. Това са други части на речта, които влизат в роля на съюзи – най-вече относителните и въпросителните местоимения  и някои наречия. Съюзните думи имат синтактична роля в изречението.

Местоимения съюзи

Имах един приятел, който замина за чужбина.

Имах един приятел от детството, когото срещнах неочаквано в Париж.

Наречия съюзи

Срещнахме се в Париж, където и двамата бяхме по работа.

Бяхме на екскурзия в Европа, когато все още можеше да се пътува свободно.

  Разгледайте в таблицата видовете съюзи.

Интерактивна игра за проверка на знанията

Оставете коментар