Female student taking notes from a book at library. Young asian woman sitting at table doing assignments in college library. Vintage effect style pictures.

Време на глагола

Времето на глагола показва момента на извършване на действието спрямо момента на говорене. Глаголните времена в българския език се разделят на основни и сложни по значение.
Основни глаголни времена 
Означават само отношение на действието към момента на говорене:
– сегашно време – действието се извършва в момента на говорене;
– минало свършено – действието е приключило преди момента на говорене;
– бъдеще време – действието предстои да се извърши след момента на говоренето.
Сложни глаголни времена
Съдържат в значението си допълнителен компонент. Показват отношението на действието или резултата от него към определен минал, настоящ или бъдещ момент. Сложните глаголни времена са:
– минало несвършено – действието е започнало преди момента на говоренето, но не е приключено;
– минало неопределено (сегашно резултативно)–действието е било започнато преди момента на говорене и резултатите от него са налични в момента на говорене;
– минало предварително (минало резултативно) – действието е извършено преди определен минал момент;
– бъдеще в миналото – действието е предстоящо спрямо минал момент.
Глаголните времена разделяме и според начина им на образуване на прости и съставни.
Простите глаголни времена
Състоят се само от една глаголна форма, без спомагателни глаголи и частици:
– сегашно време;
– минало свършено време;
– минало несвършено.
Съставните глаголни времена
Състоят се от една глаголна форма, към която са добавени други глаголни форми или частици:
– бъдеще време;
– минало неопределено;
– минало предварително;
– бъдеще в миналото 

Интерактивна игра за проверка на знанията в 6. клас "Сложни глаголни времена"

Оставете коментар