Причастия

 Причастията съчетават граматически особености и на глагол, и на прилагателно име. Като глаголни форми причастията се характризират по време – сегашни и минали. Като прилагателни имена причастията се изменат по род и число и могат да се членуват.
 В съвременния български език се различават четири вида причастия:

Оставете коментар