Трансформиращ преразказ

Общи изисквания

1. Не се променя съдържанието на оригиналния текст – преразказът трябва да е смислово свързан, логичен, последователен, завършен текст.

2. Не се допускат лични преценки и коментари.

3. Пряката реч се преобразува в непряка.

4. Спазва се едно основно глаголно време.

5. Съдържанието на текста се предава със свои думи.

6. Употребяват се стилово уместни думи и изрази, използват се подходящи синоними при замяна на думи и синтактични конструкции, специфични за езика на писателя

8. Не се допускат отклонения от книжовната, лексикална, граматична, правописна и пунктуационна норма.

Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач

Неутралният разказвач е пряк свидетел на цялото действие. Той е всевиждащ и всечуващ. Представете си, че сте на футболен мач – коментаторът е един вид неутрален разказвач – той не участва в мача, но го гледа и коментира през цялото време.

1. При трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач  говорим за  героите в  3-то лице: „Той тръгва“, „Тя го следва“, „То остава“, „Те виждат“. 

2. Сюжетът на оригиналния текст не се променя и не се размества последователността на епизодите.

3. Сюжетът се предава вярно, точно и последователно така, както е написан от автора

4. Неутралният разказвач разполага с цялата информация за мислите, чувствата и действията на героя, за намеренията и усещанията му, затова преразказът има пълно покритие с оригиналния текст. 

5. При този вид преразказ е от значение умението със свои думи да се предаде текстът.

6. Използва се най-често сегашно историческо време: „Момичето отива до кладенеца“.

Трансформиращ преразказ от името на герой

Това е трансформиращ преразказ със смяна на гледната точка. 

1. Преразказва се в 1 л. ед. ч., основно глаголно време – минало св. („Аз реших”, “Аз видях”, “Аз помислих”). 

2. Подбират се епизоди от текста, в които участва героят или е пряк свидетел на случващото се.

3. Трансформира се преразказът така, че текстът да се предаде през погледа на героя – той има сведения само за себе си и за онези неща, които може да види, чуе и усети;

4. Изисква се осмислянето на случващото се само от позицията на героя. 

5. Трябва да бъдат предадени мислите и чувствата на героя. Наложително е да имаме следните думи в текста: аз помислих; аз почувствах; аз реших; беше ми тъжно; бях радостен; бях доволен и т. н.

6. Може да бъдат изпуснати маловажните епизоди, но не могат да бъдат размествани. 

Оставете коментар