Важно за националното външно оценяване след VII клас

1. Цели на НВО в VII клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 • диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от VII клас;
 • мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието;
 • установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за съответния клас;
 • установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението в края на прогимназиалния етап по български език и литература, определени в държавния образователен стандарт за общо образователна подготовка;
 • използване на резултатите от НВО по български език и литература като балообразуващ елемент при приемането на ученици в VIII клас.

2. Учебно съдържание

Системата от задачи по български език се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

 • Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст
 • Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст
 • Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис
 • Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав
 • Думата като лексикално средство в текста
 • Причастия. Деепричастие
 • Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение
 • Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото
 • Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми
 • Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения
 • Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица
 • Главни и второстепенни части в простото изречение
 • Еднородни части и обособени части в простото изречение
 • Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение
 • Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Системата от задачи по литература се определя от задължителното учебно съдържание, свързано с творби от българската литература и включено в учебните програми за VI и за VII клас.

 • „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)
 • „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)
 • „Косачи“ (Елин Пелин)
 • „Художник“ (В. Ханчев)
 • Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“
 • Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“
 • „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)
 • „Серафим“ (Й. Йовков)
 • „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов)
 • „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)
 • Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог
 • „Една българка“ (Ив. Вазов)
 • „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)
 • „Българският език“ (Ив. Вазов)
 • Из „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов): откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“
 • Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ (Ал. Константинов): „Бай Ганьо пътува“
 • „Неразделни“ (П. Славейков)
 • „Заточеници“ (П. Яворов)
 • „По жътва“ (Елин Пелин)
 • „По жицата“ (Й. Йовков)

Оставете коментар