Тест

 Тест за проверка на знанията в 6. клас 

Прочетете текста и изпълнете задачите към него.

– Винаги съм знаел, че Салазар Слидерин е бил смахнат, налудничав, нетърпящ възражения старец – каза Рон на Хари и Хърмаяни, докато си пробиваха път към лакираните пейки, за да оставят чантите си преди вечеря. – Но не бях чувал, че от него идва цялата тая работа за чистокръвните. Не бих живял в дома с неговото име дори и да ми плащат. Честна дума, ако Разпределителната шапка се беше опитала да ме прати в „Слидерин“, щях да се върна с влака обратно вкъщи.

  Хърмаяни кимна енергично в знак на съгласие, но Хари не каза нищо. Стомахът му мигновено се беше свил. Той никога не бе казвал на Рон и Хърмаяни, че Разпределителната шапка сериозно обмисляше да го прати в „Слидерин“.

  Спомняше си, сякаш беше вчера, онзи тъничък гласец, който говореше в ухото му, когато бе нахлупил шапката на главата си: „Знаеш ли, може да станеш велик, всичко ти е в главата, а „Слидерин“ може да те изпроводи по пътя към величието, в това няма съмнение…“.

  Но Хари, който вече бе чул за лошата слава на дома „Слидерин“ – че от него излизат черни магьосници, – отчаяно си мислеше: „Не в „Слидерин“!“. И шапката каза: „Ех, щом си сигурен… най-добре в „Грифиндор“…“.

По Дж. К. Роулинг, „Хари Потър и стаята на тайните“

Име:
Клас:
Кое от твърденията е вярно според текста?
Кое от твърденията НЕ е вярно според текста?
Кога Разпределителната шапка определя Хари да отиде в „Грифиндор“?
Коя от думите в текста е относително местоимение?
В кое от словосъчетанията НЯМА местоимение?
Какъв вид причастие НЯМА в следното изречение?

– Винаги съм знаел, че Салазар Слидерин е бил смахнат, налудничав, нетърпящ възражения старец – каза Рон на Хари и Хърмаяни, докато си пробиваха път към лакираните пейки, за да оставят чантите си преди вечеря.

Във втория абзац НЕ е употребен глагол в:
Запишете по един пример от текста за минало неопределено време, минало предварително време и бъдеще време в миналото.
В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
В кое изречение има глаголна форма в минало предварително време?
В кое изречение НЯМА глаголна форма в бъдеще време в миналото?
Като работите с изреченията, отбележете верните твърдения.

Тя цвърчеше неистово, вероятно от гордост, че е доставила писмото точно на този, за когото е било предназначено.

Като работите с изречението, отбележете верните твърдения.

Сводестият покрив се бе свлякъл на половина и бе затрупал подземния коридор от двореца, през който бяха минавали цариците, но стените бяха изградени от мраморни решетки.