Тест

 Тест за проверка на знанията в 6. клас 

Прочетете текста, за да изпълните задачите от теста.

Нощта бледнееше. Хората вече щяха да се качат на камилите, когато забелязаха ненадейно пустинен вълк, бягащ с подвита опашка на сто крачки от кервана. Като се добра до отсрещното плоско възвишение, той продължи да тича по-нататък, явно подгонен от нов неприятел. В египетските пустини няма диви животни, от които вълците да се боят, затова тази гледка разтревожи много суданските араби. Какво ли означаваше това?

Един от бедуините бързо се изкачи на скалата, но едва погледна и още по-бързо се смъкна от нея

– Изглежда, че лъв тича към нас и е съвсем близо! – извика объркан и изплашен той.

Тогава зад скалите се чу едно басово „Бау!“, след което Стас и Нели извикаха заедно:

– Саба! Саба!

А тъй като на арабски това означава „лъв“, бедуините се изплашиха още повече, но Хамис се засмя и каза:

– Аз познавам този лъв.

Изправяйки се, той свирна продължително и в същия момент огромното куче се втурна между камилите. То видя децата и скочи към тях, събори от радост Нели, протягаща ръце към него, и се изправи върху Стас. След това, скимтейки и лаейки, обиколи и двамата още няколко пъти, отново събори Нели, отново се изправи върху Стас и най-после легна задъхано в краката им и разтвори уста.

Хълбоците му бяха хлътнали, а от изплезения му език се стичаше пяна. Но въпреки това той мърдаше опашка и с вдигнатите си към Нели изпълнени с обич очи сякаш искаше да каже: „Твоят баща ми поръча да те пазя и ето, аз съм тук“.

Децата седнаха от двете му страни и започнаха да го милват. Двамата бедуини, които никога не бяха виждали такова същество, поглеждаха изумени към него и повтаряха „О, Боже, какво огромно куче!“. Известно време Саба лежа спокойно, след това вдигна глава, помириса въздуха с черния си нос, приличащ на огромен трюфел, и скочи към изгасналия огън, където имаше остатъци от храна.

И в същия миг козите и овнешките кости започнаха да хрускат и да се ронят като сухи съчки между силните му зъби.

Хенрик Сенкевич, „Стас и Нели“

Име:
Клас:
Кое е вярно според текста?
Кое твърдение НЕ е вярно според съдържанието на текста?
В първия абзац на текста има:
В кой ред няма минало страдателно причастие?
В кой ред има само сегашни деятелни причастия?
В кой ред има само деятелни причастия?
В кое изречение има грешка?
В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
В кой ред няма променливо Я?
Попълнете с правилна падежна форма на неопределителното местоимение:

беше разказал на братовчед ми за случилото се вчера.

Попълнете с правилна падежна форма на неопределителното местоимение:

Тя даде якето си на , но не помнеше името му.

Попълнете с правилна падежна форма на неопределителното местоимение:Тя се обърна и поздрави .
В кой ред отрицателното местоимение е за лица?
В кой ред правилно са посочени видовете местоимения в изречението:Това, за което говорим, е ясно.