Класна работа №1

 6. клас 

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните първа и втора задача.

Часовниковата кула е кула,  на която има поставена 1 или повече (често 4) часовника. Тя може да бъде част от друга постройка, като кметство, или от комплекс постройки, но много от тях са самостоятелни сгради. Често камбанариите на църквите са едновременно и часовникови кули. Часовниците на часовниковите кули обикновено отбелязват кръглите часове с камбанен звън или с  кратка мелодия.
В миналото часовниковите кули играли важна роля, тъй като до средата на XX век повечето хора нямали джобен или ръчен часовник. Кулите са изграждани в центровете на населените места и често са най-високите постройки в селищата.
По българските земи часовниковите кули се появяват през XIV век като част от пътните станции. Несъмнено вносът е осъществен от западноевропейци, намиращи се на служба в Османската империя. Най-високата часовникова кула в България е построена през 1864 г. и се намира в Ботевград – 30 м, а най-ниската е в Пещера – 12 м, втората по големина е в Банско и датира от 1866 г. Най-старата кула в България и в Източна Европа е Сахат тепе в Пловдив – от XVI в. Хасково вероятно е градът, в чийто център има най-много часовници на глава от населението. Над всички тях на 23 м височина се издига часовниковата кула. Тя е изградена в началото на XIX век като символ на стопанския подем, през 1913 г. е разрушена, а в началото на XXI век отново става част от градския пейзаж. Камбаната на часовниковата кула в Хасково е поръчана от леярната „Уайтчепъл“ – вписана в рекордите на Гинес като най-старата леярна на камбани във Великобритания, произвела камбаната на Биг Бен и камбаната на свободата във Филаделфия.

Име:
Клас:
Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
Кое твърдение е вярно според двата източника на информация?
Попълнете с правилна местоименна форма.Този младеж е тъкмо човекът, за отдавна мечтаете.
Попълнете с правилна местоименна форма.

Писмата тя просто унищожаваше, без да ги показва на .

Попълнете с правилна местоименна форма.

  не я беше забелязал да поддържа  крайни мнения.

Изберете реда, посочващ следната последователност: отрицателно, неопределително и въпросително местоимение.
В кой ред думата съдържа променливо Я?
Коя от подчертаните думи е сегашно деятелно причастие:Камбаната биела (а) силно и известявала (б) идващите (в) към селото, че е има някаква опасност, която застрашава (г) живота им.
Коя от подчертаните думи е минало страдателно причастие:Пеещото (а) птиче кацнало (б) на един скършен (в) клон и заизвивало кръшен (г) глас.
В кое изречение причастието е част от сказуемо?
Колко местоимения има в изречението:

Всички, които я обичаха, ѝ засвидетелстваха обичта си, а тя в отговор им подари усмивка.

В кое изречение е допусната грешка при членуване на причастие?
Каква част на речта е подчертаната дума?

Сър Джон седеше и ги зяпаше втренчено.

Каква част на речта е подчертаната дума?

Беше облечено с дебело бяло палтенце.