Тест

 Тест за проверка на знанията в 5. клас 

Прочетете текста и изпълнете задачите към него.

  На дъното на река Рейн било скрито много ценно съкровище. Пазили го три русалки. Веднъж обсъждали как онзи, който притежава това съкровище, може да има неограничена власт над света. Чул ги нибелунгът Алберлих.

  Алчен за власт, той успял да открадне златото и побягнал в подземното си царство. Там с помощта на брат си изковал пръстен и вълшебен шлем. Притежателят на шлема можел да става невидим или да приема какъвто пожелае образ.

  Великанът Фарнир обаче заграбил съкровището на нибелунгите и вълшебния пръстен. След това се превърнал в дракон, за да може да го пази. Алберлих проклел пръстена:

– Нека носи гибел на всеки, който го сложи, само не на собственика му.

Име:
Клас:
Коя е темата на текста? (1 т.)
Колко са простите изречения в текста? (3 т.)
Каква синтактична функция изпълнява подчертаната в текста дума? (1)
Кое не е част на изречението? (1 т.)
Кое от изреченията е просто? (1 т.)
С каква част на речта е изразен подлогът в изречението? (1 т.)

Преди да поиска от чужди хора, старият мислел и мълчал.

С каква част на речта е изразен подлогът в изречението? (1 т.)

Водилият телевизионното предаване се справи блестящо с новата задача.

В кое изречение сказуемото е съставно глаголно? (1 т.)
В кое изречение сказуемото е съставно именно? (1 т.)
Кое изречение съдържа непряко допълнение?
Запишете изречение, което да съдържа пряко и непряко допълнение. (2 т.)
Запишете изречение, в което подлогът е изразен с причастие. (2 т.)